LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI

Tải tài liệu ở đây:     

 


 

1. Thủ tục:

Cấp Giấy phép sử dụng một phần hè phố để xây dựng kiốt, lắp đặt mái che

+ Tŕnh tự thực hiện: 

Các bước thực hiện đối với cá nhân:

- Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Các bước thực hiện đối với cấp huyện:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lư và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ th́ viết giấy hẹn giao cho người nộp.

+ Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện

+ Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng một phần ḷng đường, vỉa hè;

- Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần ḷng đường, vỉa hè (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xă, phường, thị trấn). Bản vẽ phải thể hiện rơ vị trí sử dụng, kích thước sử dụng;

- Văn bản pháp lư khác (nếu có) liên quan đến nhu cầu của tổ chức, cá nhân xin cấp phép sử dụng tạm thời một phần ḷng đường, vỉa hè.

b) Số lượng hồ sơ:    01    (bộ)

+ Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc

+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép sử dụng

+ Lệ phí:

Không quy định cụ thể

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, ḷng đường

Phụ lục I (Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 01/06/2011)

+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không

+ Căn cứ pháp lư của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lư và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lư đường đô thị; Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008;

- Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 01/06/2011 ban hành Quy định về việc quản lư, sử dụng vỉa hè, ḷng đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 


 

PHỤ LỤC 1

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ, L̉NG ĐƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……..….

 

Tôi tên là: (hoặc tên Tổ chức……………………………………………………...

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………….

CMND số (đối với cá nhân): do ……(nơi cấp)…… ngày … tháng … năm .........

Điện thoại số:……………………………………………………………………...

Xin sử dụng vỉa hè, ḷng đường trước, sau hoặc bên cạnh nhà số:……………….

…………………………………………………………………………………….

Kích thước vỉa hè, ḷng đường hiện hữu: Chiều dài ……..m x Chiều rộng …….m = ……m2

Kích thước xin sử dụng: chiều dài ….… mét x chiều rộng (chiều ngang nhà) …… m = …...……m2

Thời gian sử dụng :…………………….tháng, từ ngày ……đến ngày…………..

Mục đích sử dụng :………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(phần cam kết của cá nhân, đơn vị xin sử dụng)……………………………….

……………………………………………………………………………………

 

 

Ngày … tháng … năm …..…

(Kư tên )

Họ tên (hoặc Tổ chức đóng dấu )

 


 

 


 

2. Thủ tục:

Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, ḷng đường để đào, lấp, thi công các công tŕnh hạ tầng kỹ thuật

+ Tŕnh tự thực hiện: 

Các bước thực hiện đối với cá nhân:

- Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Các bước thực hiện đối với cấp huyện:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lư và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ th́ viết giấy hẹn giao cho người nộp.

+ Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện

+ Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng một phần ḷng đường, vỉa hè;

- Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần ḷng đường, vỉa hè (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xă, phường, thị trấn). Bản vẽ phải thể hiện rơ vị trí sử dụng, kích thước sử dụng;

- Văn bản pháp lư khác (nếu có) liên quan đến nhu cầu của tổ chức, cá nhân xin cấp phép sử dụng tạm thời một phần ḷng đường, vỉa hè.

b) Số lượng hồ sơ:    01    (bộ)

+ Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc

+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép sử dụng

+ Lệ phí:

Không quy định cụ thể

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, ḷng đường

Phụ lục I (Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 01/06/2011)

+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không

+ Căn cứ pháp lư của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lư và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lư đường đô thị; Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008;

- Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 01/06/2011 ban hành Quy định về việc quản lư, sử dụng vỉa hè, ḷng đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 


 

PHỤ LỤC 1

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ, L̉NG ĐƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……..….

 

Tôi tên là: (hoặc tên Tổ chức……………………………………………………...

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………….

CMND số (đối với cá nhân): do ……(nơi cấp)…… ngày … tháng … năm .........

Điện thoại số:……………………………………………………………………...

Xin sử dụng vỉa hè, ḷng đường trước, sau hoặc bên cạnh nhà số:……………….

…………………………………………………………………………………….

Kích thước vỉa hè, ḷng đường hiện hữu: Chiều dài ……..m x Chiều rộng …….m = ……m2

Kích thước xin sử dụng: chiều dài ….… mét x chiều rộng (chiều ngang nhà) …… m = …...……m2

Thời gian sử dụng :…………………….tháng, từ ngày ……đến ngày…………..

Mục đích sử dụng :………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(phần cam kết của cá nhân, đơn vị xin sử dụng)……………………………….

……………………………………………………………………………………

 

 

Ngày … tháng … năm …..…

(Kư tên )

Họ tên (hoặc Tổ chức đóng dấu )

 


 

 


 

3. Thủ tục:

Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè, ḷng đường để trung chuyển vật liệu phục vụ thi công, xây dựng công tŕnh

+ Tŕnh tự thực hiện: 

Các bước thực hiện đối với cá nhân:

- Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Các bước thực hiện đối với cấp huyện:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lư và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ th́ viết giấy hẹn giao cho người nộp.

+ Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện

+ Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng một phần ḷng đường, vỉa hè;

- Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần ḷng đường, vỉa hè (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xă, phường, thị trấn). Bản vẽ phải thể hiện rơ vị trí sử dụng, kích thước sử dụng;

- Văn bản pháp lư khác (nếu có) liên quan đến nhu cầu của tổ chức, cá nhân xin cấp phép sử dụng tạm thời một phần ḷng đường, vỉa hè.

b) Số lượng hồ sơ:    01    (bộ)

+ Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc

+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép sử dụng

+ Lệ phí:

Không quy định cụ thể

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, ḷng đường

Phụ lục I (Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 01/06/2011)

+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không

+ Căn cứ pháp lư của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lư và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lư đường đô thị; Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008;

- Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 01/06/2011 ban hành Quy định về việc quản lư, sử dụng vỉa hè, ḷng đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 


 

PHỤ LỤC 1

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ, L̉NG ĐƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……..….

 

Tôi tên là: (hoặc tên Tổ chức……………………………………………………...

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………….

CMND số (đối với cá nhân): do ……(nơi cấp)…… ngày … tháng … năm .........

Điện thoại số:……………………………………………………………………...

Xin sử dụng vỉa hè, ḷng đường trước, sau hoặc bên cạnh nhà số:……………….

…………………………………………………………………………………….

Kích thước vỉa hè, ḷng đường hiện hữu: Chiều dài ……..m x Chiều rộng …….m = ……m2

Kích thước xin sử dụng: chiều dài ….… mét x chiều rộng (chiều ngang nhà) …… m = …...……m2

Thời gian sử dụng :…………………….tháng, từ ngày ……đến ngày…………..

Mục đích sử dụng :………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(phần cam kết của cá nhân, đơn vị xin sử dụng)……………………………….

……………………………………………………………………………………

 

 

Ngày … tháng … năm …..…

(Kư tên )

Họ tên (hoặc Tổ chức đóng dấu )

 


 

 


 

4. Thủ tục:

Cấp Giấy phép xây dựng, lắp đặt các công tŕnh nổi trên vỉa hè, ḷng đường

+ Tŕnh tự thực hiện: 

Các bước thực hiện đối với cá nhân:

- Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Các bước thực hiện đối với cấp huyện:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lư và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ th́ viết giấy hẹn giao cho người nộp.

+ Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện

+ Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tạm thời của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng một phần ḷng đường, vỉa hè;

- Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần ḷng đường, vỉa hè (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xă, phường, thị trấn). Bản vẽ phải thể hiện rơ vị trí sử dụng, kích thước sử dụng;

- Văn bản pháp lư khác (nếu có) liên quan đến nhu cầu của tổ chức, cá nhân xin cấp phép sử dụng tạm thời một phần ḷng đường, vỉa hè.

b) Số lượng hồ sơ:    01    (bộ)

+ Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc

+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép sử dụng

+ Lệ phí:

Không quy định cụ thể

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, ḷng đường

Phụ lục I (Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 01/06/2011)

+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không

+ Căn cứ pháp lư của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lư và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lư đường đô thị; Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008;

- Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 01/06/2011 ban hành Quy định về việc quản lư, sử dụng vỉa hè, ḷng đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 


 

PHỤ LỤC 1

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ, L̉NG ĐƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……..….

 

Tôi tên là: (hoặc tên Tổ chức……………………………………………………...

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………….

CMND số (đối với cá nhân): do ……(nơi cấp)…… ngày … tháng … năm .........

Điện thoại số:……………………………………………………………………...

Xin sử dụng vỉa hè, ḷng đường trước, sau hoặc bên cạnh nhà số:……………….

…………………………………………………………………………………….

Kích thước vỉa hè, ḷng đường hiện hữu: Chiều dài ……..m x Chiều rộng …….m = ……m2

Kích thước xin sử dụng: chiều dài ….… mét x chiều rộng (chiều ngang nhà) …… m = …...……m2

Thời gian sử dụng :…………………….tháng, từ ngày ……đến ngày…………..

Mục đích sử dụng :………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(phần cam kết của cá nhân, đơn vị xin sử dụng)……………………………….

……………………………………………………………………………………

 

 

Ngày … tháng … năm …..…

(Kư tên )

Họ tên (hoặc Tổ chức đóng dấu )

 


 

 


 

5. Thủ tục:

Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, ḷng đường v́ các mục đích khác ngoài gia thông.

+ Tŕnh tự thực hiện: 

Các bước thực hiện đối với cá nhân:

- Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Các bước thực hiện đối với cấp huyện:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lư và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ th́ viết giấy hẹn giao cho người nộp.

+ Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện

+ Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn gia hạn đề nghị Giấy phép sử dụng tạm thời của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng một phần ḷng đường, vỉa hè;

- Giấy phép cũ (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ:    01    (bộ)

+ Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc

+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Gia dạn Giấy phép

+ Lệ phí:

Không quy định cụ thể

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị gia hạn sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, ḷng đường.

+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không

+ Căn cứ pháp lư của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lư và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lư đường đô thị; Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008;

- Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 01/06/2011 ban hành Quy định về việc quản lư, sử dụng vỉa hè, ḷng đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.