LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

Tải ti liệu ở đy:     

 

Stt

Tn thủ tục

 
1

Đăng k lập hộ kinh doanh

 
2

Đăng k thay đổi nội dung đăng k kinh doanh của hộ kinh doanh

 
3

Thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

 
4

Tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh

 
5

Đăng k thnh lập Hợp tc x

 
6

Đăng k thnh lập chi nhnh, văn phng đại diện, địa điểm kinh doanh Hợp tc x

 
7

Đăng k thay đổi nội dung đăng k hợp tc x

 
8

Đăng k thay đổi nội dung đăng k chi nhnh, văn phng đại diện, địa điểm kinh doanh

 
9

Thng bo thay đổi nội dung đăng k hợp tc x

 
10

Thng bo thay đổi nội dung đăng k chi nhnh, văn phng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tc x.

 
11

Thng bo về việc gp vốn, mua cổ phần, thnh lập doanh nghiệp hợp tc x.

 
12

Tạm ngừng hoạt động hợp tc x, chi nhnh, văn phng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tc x.

 
13

Chấm dứt hoạt động của chi nhnh, văn phng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tc x

 
14

Giải thể tự nguyện hợp tc x

 
15

Cấp lại giấy chứng nhận đăng k hợp tc x

 
16

Cấp lại giấy chứng nhận đăng k chi nhnh, văn phng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tc x

 
17

Đăng k hợp tc x đối với hợp tc x được thnh lập trn cơ sở chia, tch, hợp nhất, sp nhập

 
18

Thay đổi cơ quan đăng k hợp tc x (tại nơi đ cấp giấy chứng nhận đăng k cho hợp tc x)

 
19

Thay đổi cơ quan đăng k hợp tc x (tại nơi đăng k hợp tc x mới)

 
20

Thẩm định bo co kinh tế kỹ thuật xy dựng cng trnh

 
21

Ph duyệt bo co kinh tế kỹ thuật xy dựng cng trnh