LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Tải tài liệu ở đây:     

 

Stt

Tên thủ tục

 
1

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

 
2

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán chi phí quản lư dự án đầu tư