LĨNH VỰC VĂN HÓA - THÔNG TIN

 

Tải tài liệu ở đây:     

 

1. Thủ tục:

Đăng kư hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

+ Tŕnh tự thực hiện: 

 

Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức:

- Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Các bước thực hiện đối với cấp huyện:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lư và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ th́ viết giấy hẹn giao cho người nộp.

+ Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại UBND cấp huyện.  

+ Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Đơn đăng kư hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng;

- Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có;

- Sơ yếu lư lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xă nơi cư trú;

- Nội quy thư viện

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

+ Thời hạn giải quyết:

3 ngày làm việc

+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Pḥng Văn hóa-Thông tin

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Pḥng Văn hóa-Thông tin

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Cấp giấy chứng nhận đăng kư hoạt động thư viện

+ Lệ phí:

Không

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng kư hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009)

- Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có (mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009)

+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Có vốn tài liệu ban đầu về một hay nhiều môn loại tri thức khoa học với số lượng ít nhất là 500 bản sách và 1 tên ấn phẩm định kỳ, được xử lư theo quy tắc nghiệp vụ thư viện.

2. Có diện tích đáp ứng yêu cầu về bảo quản vốn tài liệu và phục vụ công chúng với số lượng chỗ ngồi đọc ít nhất 10 chỗ, không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan văn hóa.

3. Có đủ phương tiện pḥng cháy, chữa cháy và các trang thiết bị chuyên dùng ban đầu như giá, tủ để tài liệu; bàn, ghế cho người đọc; hộp mục lục hoặc bản danh mục vốn tài liệu thư viện để phục vụ tra cứu; tùy điều kiện cụ thể của thư viện có thể có các trang thiết bị hiện đại khác như máy tính, các thiết bị viễn thông.

4. Người đứng tên thành lập và làm việc trong thư viện:

- Người đứng tên thành lập thư viện phải có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực pháp lư và năng lực hành vi, am hiểu về sách báo và lĩnh vực thư viện,

- Người làm việc trong thư viện phải tốt nghiệp trung cấp thư viện hoặc tương đương. Nếu tốt nghiệp trung cấp ngành khác th́ phải được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ tương đương tŕnh độ trung cấp thư viện

 

+ Căn cứ pháp lư của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000

- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 6/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

- Nghị định số 01/2012/ NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc băi bỏ, hủy bỏ các quy định  có liên quan đến TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lư của bộ văn hóa, thể thao và du lịch.

 


 

(Mẫu số 1 Ban hành kèm theo Nghị định số: 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ)

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________ 

 

ĐƠN ĐĂNG KƯ HOẠT ĐỘNG
THƯ VIỆN TƯ NHÂN CÓ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

 

Kính gửi: ………………………………

Tên tôi là:                      

- Sinh ngày/tháng/năm:

- Nam (nữ):

- Tŕnh độ văn hóa:

- Tŕnh độ chuyên môn:

- Hộ khẩu thường trú:

đứng tên thành lập thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

Tên thư viện:

Địa chỉ:                                     ; Số điện thoại:              ; Fax/E.mail:

Tổng số bản sách:                     ; Tổng số tên báo, tạp chí:

(tính đến thời điểm xin thành lập thư viện)

Diện tích thư viện:                      ; Số chỗ ngồi:

Nhân viên thư viện:

- Số lượng:

- Tŕnh độ:

Nguồn kinh phí của thư viện:

Tôi làm đơn này đề nghị đăng kư hoạt động cho Thư viện ……………….

với …………………………………………………………………………

 

 

………, ngày   tháng   năm
(Người làm đơn kư tên)

 


 

                                                   MẪU SỐ 2

(Ban hành kèm theo Nghị định số: 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ)

BẢNG KÊ DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU
HIỆN CÓ TRONG THƯ VIỆN

------------

 

STT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Nguồn gốc tài liệu

H́nh thức tài liệu (sách báo, CD-ROM…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

2. Thủ tục:

Công nhận khu dân cư văn hóa (“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”,“Tổ dân phố văn hóa” và tương đương)

+ Tŕnh tự thực hiện: 

 

Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức:

- Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ tŕ phối hợp với Trưởng thôn (làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương) họp khu dân cư đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa;

Các bước thực hiện đối với cấp huyện:

- Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa, Pḥng Văn hóa -Thông tin phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và cá ngành, đoàn thể thành viện ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tiến hành kiểm tra (có biên bản kiểm tra);

- Pḥng Văn hóa-Thông tin phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và bộ phận Thi đua, Khen thưởng tŕnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận, công nhận lại và Cấp Giấy công nhận cho các khu dân cư văn hóa;

+ Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại UBND cấp huyện.  

+ Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Báo cáo thành tích xây dựng khu dân cư văn hóa của Trưởng Ban vận động cấp xă, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xă

-  Biên bản kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận khu dân cư văn hóa của Ban vận động cấp xă hàng năm, 3 năm

- Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xă

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

+ Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc

+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Pḥng Văn hóa- Thông tin

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và bộ phận Thi đua, Khen thưởng cấp huyện;

+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận khu dân cư văn hóa

+ Lệ phí:

Không

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 - Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 và các tiêu chí bổ sung theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có)

-Thời gian đăng kư xây dựng khu dân cư văn hóa từ hai (02) năm trở lên đối với công nhận lần đầu; ba (03) năm trở lên đối với công nhận lại.

+ Căn cứ pháp lư của thủ tục hành chính:

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005

- Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, tŕnh tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đ́nh văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

 


 

 

3. Thủ tục:

Công nhận, công nhận lại “Xă đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

+ Tŕnh tự thực hiện: 

 

Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức:

- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tổ chức Lễ phát động xây dựng “Xă đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn cấp huyện; phổ biến tiêu chuẩn công nhận “Xă đạt chuẩn nông thôn mới”, hướng dẫn các xă đăng kư  xây dựng “Xă đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xă đăng kư xây dựng “Xă đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” với Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xă  họp thông qua Báo cáo thành tích xây dựng “Xă đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, gửi Ủy ban nhân dân xă

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xă đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận “Xă đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

-  Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Xă đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (có biên bản kiểm tra)

Các bước thực hiện đối với cấp huyện:

- Pḥng Văn hóa- Thông tin các huyện, thành phố phối hợp với bộ phận thi đua, khen thưởng cùng cấp, tŕnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận, công nhận lại và cấp Giấy công nhận “Xă đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân xă và nêu rơ lư do chưa công nhận.

+ Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại UBND cấp huyện.  

+ Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Báo cáo thành tích xây dựng “Xă đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xă, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xă

- Báo cáo hai (02) năm (công nhận lần đầu)

- Báo cáo năm (05) năm (công nhận lại)

- Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xă

- Biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn “Xă đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Ban Chỉ đạo cấp huyện.

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

+ Thời hạn giải quyết:

5 ngày làm việc

+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Pḥng Văn hóa – Thông tin

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận thi đua, khen thưởng cấp huyện.

+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận “Xă đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

+ Lệ phí:

Không

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 và các tiêu chí bổ sung theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có)

- Thời gian đăng kư xây dựng “Xă đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” từ hai (02) năm trở lên đối với công nhận lần đầu; năm (05) năm trở lên đối với công nhận lại

+ Căn cứ pháp lư của thủ tục hành chính:

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005

- Thông tư 17/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định ngày 02/12/2011 Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, tŕnh tự, thủ tục xét và công nhận “Xă đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 


 

 

4. Thủ tục:

Cấp giấy chứng nhận đăng kư hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh; cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh

+ Tŕnh tự thực hiện: 

 

Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức:

Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Các bước thực hiện đối với cấp huyện:

- Pḥng Văn hóa- Thông tin tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận cho bên nộp hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Pḥng Văn hóa-thông tin phải có kết quả thẩm định hồ sơ .Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ th́ phải có trách nhiệm hướng dẫn cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thời hạn có kết quả thẩm định được tính lại từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định, Pḥng Văn hóa-Thông tin phải gửi một bộ hồ sơ và biên bản thẩm định cơ sở tư vấn nạn nhân bạo lực gia đ́nh tới Uỷ ban nhân dân cấp huyện để cấp Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động cho cơ sở.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và biên bản thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động cho cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động th́ phải nêu rơ lư do bằng văn bản.

+ Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại UBND cấp huyện.  

+ Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đăng kư hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh theo mẫu quy định

2. Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh; cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh. Quy chế phải có các nội dung cơ bản sau:

- Mục tiêu, tên gọi, địa bàn và quy mô hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh; cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh;

- Cơ cấu tổ chức, mối quan hệ trong chỉ đạo, điều hành của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh; cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh;

- Trách nhiệm của người đứng đầu, nhân viên trực tiếp chăm sóc, tư vấn và những người khác làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh; cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh;

- Trách nhiệm, quyền lợi của nạn nhân bạo lực gia đ́nh khi được tiếp nhận vào cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh; cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh;

đ) Trách nhiệm, quyền lợi của người gây bạo lực gia đ́nh khi được tiếp nhận vào cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh.

- Nguyên tắc quản lư tài sản, tài chính và những quy định có tính chất hành chính phù hợp với đặc điểm của loại h́nh cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh; cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh.

3. Xác nhận bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân xă, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân nhân cấp xă) về địa điểm cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh; cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh có trụ sở hoạt động đặt trên địa bàn.

4. Bản thuyết minh về nguồn lực tài chính, trong đó nêu rơ các nội dung sau:

- T́nh h́nh tài chính hiện có của cơ sở (bao gồm: tiền mặt, tiền gửi có trong tài khoản tại ngân hàng, kho bạc); nguồn kinh phí nếu nhận từ nguồn tài trợ, cần nêu rơ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân tài trợ, số tiền, hiện vật và thời gian tài trợ.

- Nguồn tài chính được cam kết đảm bảo cho hoạt động của cơ sở (nếu có).

5. Sơ yếu lư lịch của người đứng đầu cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh; cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xă nơi cư trú hoặc cơ quan nhà nước quản lư người đứng đầu; danh sách nhân viên tư vấn đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định; danh sách người làm việc tại cơ sở có xác nhận của người đứng đầu và kèm theo bản sao Giấy chứng nhận tập huấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh theo mẫu quy định. Trong trường hợp người làm việc tại cơ sở chưa có Giấy chứng nhận tập huấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh th́ trong hồ sơ phải nêu rơ kế hoạch tham gia tập huấn cho những người này.

b) Số lượng hồ sơ:  03  (bộ)

+ Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc

+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Pḥng Văn hóa – Thông tin;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động cho cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh

+ Lệ phí:

Không

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đăng kư hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh; cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh (Mẫu M4b, M4a ban hành kèm theo Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/03/2010 của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch)

+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Điều kiện thành lập cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh, bao gồm:

- Có nơi làm việc cố định, có nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động của cơ sở;

- Người đứng đầu cơ sở phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc trường hợp đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định h́nh sự của Ṭa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xă, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở chữa bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật về xử lư vi phạm hành chính;

- Có nhân viên tư vấn và người làm việc tại cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn sau:.

+ năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt;

+ Có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ nạn nhân;

+ Có chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh.

2. Điều kiện thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh, bao gồm:

- Các điều kiện như trên ;

- Cơ sở có diện tích tối thiểu là 30m2, có pḥng được bố trí là nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đ́nh và phải đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, môi trường;

+ Căn cứ pháp lư của thủ tục hành chính:

- Luật Pḥng, Chống bạo lực gia đ́nh

- Nghị định 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Pḥng, Chống bạo lực gia đ́nh

- Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/03/2010 của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng kư hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh; cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh.

 


 

Mẫu số 4Mb

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  


 

                                                      ……, Ngày….tháng….năm…

ĐƠN ĐĂNG KƯ HOẠT ĐỘNG

CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA Đ̀NH

 

          Kính gửi: ………………………………………………………….

Căn cứ Luật pḥng, chống bạo lực gia đ́nh ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Nghị định số 08/2009/NQQ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Pḥng, chống bạo lực gia đ́nh;

Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Quy định chi tiết về thủ tục đăng kư hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh; cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn pḥng, chống bạo lực gia đ́nh.

Sau khi đă xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh với tên gọi là:……………………………………………………………

Chúng tôi gồm[1]:

Họ và tên:……………………………………………………………………...

Năm sinh:……………………………………………………………………...

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:……………………………………………

Ngày cấp………………………Nơi cấp………………………………………

Quốc tịch:………………………………………………………………...........

Tŕnh độ học vấn:……………………………………………………………..

Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền, kèm theo các loại giấy tờ cần thiết theo quy định đăng kư hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh, hoạt động trong phạm vi địa phương...(tỉnh/huyện), trụ sở tại …….hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh của chúng tôi chắc chắn sẽ gop phần vào việc pḥng, chống bạo lực gia đ́nh tại địa phương.

Chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.

 Đại diện tổ chức, cá nhân xin

                                                                    đăng kư hoạt động của cơ sở

 


 

Mẫu số M4a

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

                                                                                   .........., ngày......tháng.......năm........

 

ĐƠN ĐĂNG KƯ HOẠT ĐỘNG

CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PH̉NG, CHỐNG BẠO LỰC GIA Đ̀NH

Kính gửi:..........................................................

Căn cứ Luật pḥng, chống bạo lực gia đ́nh ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Pḥng, chống bạo lực gia đ́nh;

Căn cứ Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn về thủ tục đăng kư hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh; cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn pḥng, chống bạo lực gia đ́nh.

Sau khi đă xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh với tên gọi là ……………….……………....................…

Chúng tôi gồm1:

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):………………………………………......

- Năm sinh:………………………………………………………………......

- Địa chỉ thường trú: .......................................................................................

- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:………...................................................  ngày cấp:……………........................ nơi cấp ……………....................................

- Quốc tịch: ……………………………………………………………….....

- Tŕnh độ học vấn ……………………………………………………..........

Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền, kèm theo các loại giấy tờ cần thiết theo quy định, đăng kư hoạt động của cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh, hoạt động trong phạm vi………………..,.......có trụ sở đặt tại:............................................................................................................................

Hoạt động của cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh của chúng tôi chắc chắn sẽ góp phần vào việc pḥng, chống bạo lực gia đ́nh tại địa phương.

Chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.

Đại diện tổ chức, cá nhân xin
đăng kư hoạt động của cơ sở

 

 


 

 

5. Thủ tục:

Gia hạn giấy chứng nhận đăng kư hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh; cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh

+ Tŕnh tự thực hiện: 

Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức:

Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Các bước thực hiện đối với cấp huyện:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, cho phép gia hạn Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động. Thời gian gia hạn được ghi vào mặt sau Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động. Quy chế hoạt động nếu có sửa đổi, bổ sung của cơ sở được phê duyệt đồng thời với việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động cho cơ sở.

Nếu không đồng ư việc gia hạn, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải trả lời bằng văn bản.

+ Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại UBND cấp huyện.  

+ Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động

- Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động sắp hết hạn đăng kư hoạt động

- Báo cáo tổng kết hoạt động của cơ sở trong thời gian được phép hoạt động

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

+ Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc

+ Đối tượng thực hiện TTHC:

Cá nhân, tổ chức

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

+ Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính:

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động cho cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh

+ Lệ phí (nếu có):

Không

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không

+ Căn cứ pháp lư của thủ tục hành chính

- Luật Pḥng, Chống bạo lực gia đ́nh

- Nghị định 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Pḥng, Chống bạo lực gia đ́nh

- Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/03/2010 của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng kư hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh; cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

6. Thủ tục:

Cấp lại giấy chứng nhận đăng kư hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh; cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh

+ Tŕnh tự thực hiện:

Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức:

Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Các bước thực hiện đối với cấp huyện:

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động cho cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh theo mẫu. Nếu không đồng ư, phải trả lời bằng văn bản và nêu rơ lư do.

+ Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại UBND cấp huyện.  

+ Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động

- Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động cũ (trong trường hợp bị rách hoặc hư hỏng)

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động hoặc quy chế hoạt động được phê duyệt (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động bị mất)

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

+ Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc.

+ Đối tượng thực hiện TTHC:

Cá nhân, tổ chức

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

+ Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính:

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động cho cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh

+ Lệ phí (nếu có):

Không

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không

+ Căn cứ pháp lư của thủ tục hành chính

- Luật Pḥng, Chống bạo lực gia đ́nh

- Nghị định 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Pḥng, Chống bạo lực gia đ́nh

- Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/03/2010 của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng kư hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh; cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

7. Thủ tục:

Đổi giấy chứng nhận đăng kư hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh; cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh

+ Tŕnh tự thực hiện: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức:

Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Các bước thực hiện đối với cấp huyện:

- Pḥng Văn hóa – Thông tin có trách nhiệm cấp giấy biên nhận cho bên nộp hồ sơ và tiến hành thẩm định hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ th́ có trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ, thời hạn thẩm định được tính lại từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định theo mẫu tới Ủy ban nhân dân cấp huyện để đổi Giấy chứng nhận hoạt động cho cơ sở;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và biên bản thẩm định Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đổi Giấy đăng kư hoạt động cho cơ sở. Trường hợp từ chối đổi Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động th́ phải nêu rơ bằng văn bản;

+ Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại UBND cấp huyện.  

+ Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động

- Giấy chứng nhận đăng kư hoạt động đă được cấp cho cơ sở

- Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (tên gọi, địa chỉ, người đứng đầu.

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

+ Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc.

+ Đối tượng thực hiện TTHC:

Cá nhân, tổ chức

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Pḥng Văn hóa-Thông tin

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

+ Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính:

Đổi Giấy chứng nhận hoạt động cho cơ sở;

+ Lệ phí (nếu có):

Không

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không

+ Căn cứ pháp lư của thủ tục hành chính

- Luật Pḥng, Chống bạo lực gia đ́nh

- Nghị định 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Pḥng, Chống bạo lực gia đ́nh

- Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/03/2010 của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng kư hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đ́nh; cơ sở tư vấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn về pḥng, chống bạo lực gia đ́nh.