Ủy ban nhân dân huyện Kim Động

Đăng ngày 07 - 07 - 2013
100%

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM ĐỘNG

Điện thoại:
Email: ubnd.kd@hungyen.gov.vn
Địa chỉ: UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

 
 
Trụ sở làm việc UBND huyện Kim Động

 

Lãnh đạo UBND huyện

 
Ông: Nguyễn Văn Học
Chức vụ: Chủ tịch
Điện thoại:
Email: nvhoc@hungyen.gov.vn
 
Ông: Lê Hồng Dơn
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Điện thoại:
Email: lhdon@hungyen.gov.vn
 
Ông: Nguyễn Viết Quý
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Điện thoại:
Thư : nvquy@hungyen.gov.vn

 

 

 
 

I. GIỚI THIỆU

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

II. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

1.   Văn phòng HĐND và UBND
2.   Phòng Nội Vụ
3.   Phòng Văn hóa và Thông tin
4.   Phòng Nông nghiệp và PTNT
5.   Phòng Tài chính - Kế hoạch
6.   Phòng Tài nguyên và Môi trường
7.   Phòng Tư Pháp
8.   Phòng Lao động - Thương binh và xã hội
9.   Phòng Y Tế
10.   Phòng Công Thương
11.   Phòng Giáo dục và Đào tạo
12.   Thanh tra huyện

 

 

 

 

Tin mới nhất

Ủy ban nhân dân huyện Kim Động(07/07/2013 2:56 CH)

Phòng Nội vụ (16/08/2016 2:56 CH)

Phòng GD&ĐT (16/08/2016 2:56 CH)

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (16/08/2016 2:55 CH)

Phòng Văn hóa thông tin (16/08/2016 2:55 CH)

Thanh tra (16/08/2016 2:55 CH)

Phòng Công Thương(16/08/2016 2:55 CH)

Phòng Tài nguyên - Môi trường (16/08/2016 2:55 CH)

°
1780 người đang online