Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Động

Đăng ngày 09 - 07 - 2013
100%

 

Mặt trận tổ quốc huyện

 

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN KIM ĐỘNG

Điện thoại: 03213.811.307
Email: uybanmttqhuyenkimdong@gmail.com
Địa chỉ: Trụ sở làm việc của Huyện Ủy Kim Động, tỉnh Hưng Yên
 
 

 

Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc huyện

Ông: Ngô Văn Hợp
Chức vụ: Chủ tịch
Điện thoại: 0979 041 946
Email: ngovanhopkd@gmail.com

   

Bà: Trần Thị Thắm
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Điện thoại: 0983 211068
Email: thambq8@gmail.com

   

Ông: Nguyễn Văn Vờn
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Điện thoại:01652146176
Mail :

 

 

 
 

I. GIỚI THIỆU

2. Vị trí, chức năng của Mặt trận tổ quốc huyện:

          Tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Bàn được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.
          Khi phối hợp và thống nhất hành động, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Bàn tuân theo Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Mặt trận tổ quốc huyện

1. Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình thời gian tới;
2. Quyết định kế hoạch chuẩn bị đại hội đại biểu cấp mình theo hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp;
3. Góp ý kiến, kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nước;
4. Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các Uỷ viên Thường trực, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;
5. Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;
6. Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết.

 

Tin mới nhất

°
1237 người đang online