Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW8 - khóa XII và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2019

Đăng ngày 20 - 12 - 2018
Lượt xem: 328
100%

Sáng 18/12, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW8 Khóa XII của Đảng; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh – chuyên đề năm 2019 tới toàn BCH Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các ban, phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc HU; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện và cơ sở.

 

         Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS-TS Nguyễn Xuân Chung (Phó Tổng Biên tập Tạp chí nghiên cứu Hồ Chí Minh – Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh) truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”. Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” xuất phát từ những bài học lớn được đúc rút từ chiều sâu của lịch sử dân tộc, đồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Trên cơ sở nhận thức “lấy dân làm gốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân; có thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân. Từ chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của năm 2019, mỗi cán bộ, đảng viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

          Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe đ/c Nguyễn Thị Kim Thúy (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ khóa XII. Đó là: Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương”. Quy định này được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung của Quy định 101-QÐ/TW (về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp) và Quy định 55-QĐ/TW (về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên) và các tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ được đề cập trong các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Các nghị quyết, quy định, kết luận này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

          BTVHU cũng đã xây dựng và triển khai dự thảo Chương trình hành động thực hiện NQ số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH TƯ khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển VN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau hội nghị này, các địa phương, đơn vị trong huyện cần tổ chức Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị TW8 Khóa XII của Đảng và việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 tới cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên cần viết bản thu hoạch và xây dựng kế hoạch của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm căn cứ để tu dưỡng, rèn luyện.

    Một số hình ảnh:

 
 

 

Tin mới nhất

Sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống...(08/05/2019 3:51 CH)

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng,...(04/01/2019 10:13 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1156 người đang online