https://bluezone.gov.vn/
	http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx
https://kimdong.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Bau-cu-DBQH-khoa-XV-va-dai-bieu-HDND-cac-cap-nhiem.aspx
http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx
https://kimdong.hungyen.gov.vn/portal/pages/DU-AN-DAU-TU.aspx
http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
171 người đang online
https://ncov.moh.gov.vn/