https://ncov.moh.gov.vn/
http://kimdong.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Du-an-hang-muc-dau-tu.aspx
https://bluezone.gov.vn/
http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Triển khai tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng,... (10/08/2020)

Thực hiện Công văn số 1967/UBND-KGVX ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai, tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác, phòng chống dịch Covid-19.

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
479 người đang online