https://ncov.moh.gov.vn/
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
260/UBND-VHTT 31/03/2020 sử dụng ứng dụng CNTT trong khai báo y tế phòng chống Covid-19
262/UBND-VP 31/03/2020 V/v thực hiện chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháo cấp bách phòng chống dịch Covid-19
252/UBND-PYT 30/03/2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp
251/UBND-PYT 30/03/2020 Đẩy mạnh công tác tổng hợp thống kê danh sách người nước ngoài bị cách ly do dịch Covid-19
255/UBND-VP 30/03/2020 tiếp tục phân công trực cơ quan phòng, chống dịch Covid-19
253/UBND-PNV 30/03/2020 báo cáo việc thi hành chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
251/UBND-PYT 30/03/2020 Đẩy mạnh công tác tổng hợp thống kê danh sách người nước ngoài bị cách ly do dịch Covid-19
252/UBND-PYT 30/03/2020 tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp
249/UBND-VP 27/03/2020 V/v thực hiện chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
08/CT-UBND 27/03/2020 Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid -19 trước tình hình diễn biến mới của dịch bệnh tại Việt Nam
249/UBND-VP 27/03/2020 thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
08/CT-CTUBND 27/03/2020 Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid -19 trước tình hình diễn biến mới của dịch bệnh tại Việt Nam
229.UBND-NN 27/03/2020 tiếp tục rà soát, đăng ký diện tích chuyển đổi đất trồng lúa giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030
223/UBND-VP 25/03/2020 tăng cường giám sát cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú
212/UBND-NN 23/03/2020 tổng hợp ,đánh giá kết quả phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
350 người đang online