Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT tại UBND huyện Kim Động

Quyết định ban hành Quy chế: QD_ATANTT.pdf