Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 2018

Ngày 30/1/2018, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 39-HD/BTGTU hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 2018

Nội dung Hướng dẫn: HD so 39HD/BTGTU