Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đực, phong cách Hồ Chí Minh

XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN,PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂNTHEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019)

 

Tải tài liệu: TAI LIEU CHUYEN DE 2019 (2).doc

Ban Tuyên giáo Huyện ủy