Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức làm việc tại BQL dự án đầu tư xấy dựng huyên Kim Động 2019

Thông báo: Thong bao.pdf

 

 

 

BQLDAĐTXD huyện