Kế hoạch tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được thông qua tại kỳ họp quốc hội thứ 6, 7 khóa XIV

Nhằm triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được nhà nước ban hành đến người dân, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 12/02/2019 về việc tuyên truyền các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa 14 trên địa bàn huyện Kim Động; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 04/9/2019 về việc tuyên truyền các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, quốc hội khóa 14 trên địa bàn huyện Kim Động. Các Kế hoạch và một số văn bản mới được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện để giúp nhân dân nắm được các các quy định của các văn bản mới được thông qua và có hiệu lực thi hành.

Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 12/02/2019 của huyện:Tải

Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 04/9/2019 của huyện: Tải

Luật quản lý thuế:Luật quản lý thuế.pdf

Luật thi hành án hình sự:Luật thi hành án hình sự.pdf

Luật sửa đổi một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sở hữu trí tuệ:Luật sửa đổi một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sở hữu trí tuệ.pdf

Luật Phòng chống tham nhũng:Luật Phòng chống tham nhũng.pdf

Luật Giáo dục 2019:Luật Giáo dục 2019.pdf

Luật phòng , chông tác hại của rượu bia và thuốc lá: Luật phòng , chông tác hại của rượu bia và thuốc lá.pdf

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện