Luật sửa đổi một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sở hữu trí tuệ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14 ngày 14/6/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện