Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2018

Ngày 20/02/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Thông báo số 48/TB-UBND về việc công bố danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Theo đó trên địa bàn huyện Kim Động năm 2018 có 15/17 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 2116a/QĐ-CTUB ngày 24/10/2018 và Quyết định số 894/QĐ-CTUB ngày 24/01/2019. Đăng tải cụ thể 02 Quyết định nêu trên.

Tải Quyết định : Cong nhan xa, thi tran dat chuan tiep can PL 2018 - 1.pdf

                           Cong nhan xa, thi tran dat chuan tiep can PL 2018 - 2.pdf

Phòng Tư pháp