Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019

Tải báo cáo tại đây: BC KTXH 2019001.pdf

Văn phòng HDND&UBND huyện