Công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động đến 2035

Quyết định:2637.Q_ph_duy_t_QH_v_ng_huy_n_Kim_ng_19.11.pdf

Quy hoạch: QH VUNG HUYEN KIM DONG 3-12-2019.pdf