Công nhận Khu vực xã Toàn Thắng đạt tiêu chí đô thị loại V