Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đâị hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xem hướng dẫn tại đây: HD day manh tuyen truyen ĐH đang bo cac cap.pdf

Ban Tuyên giáo HU