Ban thường vụ Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

Thực hiện hướng dẫn số 115-HD/BTGTW ngày 08/01/2020 của Ban tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 12-HD/BTVTU ngày 20/3/2020 cảu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020. Ngày 31/3/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành hướng dẫn số 06-HD/HU hướng dẫn về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020.

Tải hướng dẫn tại đây: Huong dan 06-HD.HU.pdf

Đoàn Trọng Tiệp