Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Ngày 09/04/2020 Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 82-HD/BTGHU về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Tải hướng dẫn tuyên truyền: HD so 82-HD.BTGHU.pdf