Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lenin (22/4/1870 - 22/4/2020)

Ngày 13/04/2020 Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 83-HD/BTGHU về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lenin (22/4/1870 - 22/4/2020)

Tải hướng dẫn: HD SO 83-HD.BTGHU.pdf

Phòng VHTT

Ban Tuyên giáo HU