Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Chỉ thị số 11 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Trước tình hình diễn biến của dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Chỉ thị số 11/CT-CTUBND ngày 16/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 

 

Đoàn Trọng Tiệp