BÁO CÁO TỔNG KẾT Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong việc quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020

Xem tại đây: bc 331.signed.pdf

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng VHTT huyện