Lĩnh vực Hành chính - Tư pháp

Đăng ngày 31 - 03 - 2021
Lượt xem: 1504
100%

 

STT

Mã TTHC

Mức độ DVC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

GDPL_2018_X01

Mức độ 3

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Hành chính tư pháp

2

GDPL_2018_X02

Mức độ 3

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Hành chính tư pháp

3

HT_X01

Mức độ 3

Thủ tục đăng ký khai sinh

Hành chính tư pháp

4

HT_X08

Mức độ 3

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

Hành chính tư pháp

5

HT_X11

Mức độ 3

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Hành chính tư pháp

6

HT_X12

Mức độ 3

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Hành chính tư pháp

7

HT_X13

Mức độ 3

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Hành chính tư pháp

8

HT_X14

Mức độ 3

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Hành chính tư pháp

9

HT_X15

Mức độ 3

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Hành chính tư pháp

10

HT_X16

Mức độ 3

Thủ tục đăng ký lại khai tử

Hành chính tư pháp

11

HT_X17

Mức độ 3

Thủ tục cấp bản sao trích lục Hộ tịch

Hành chính tư pháp

12

HG_X01

Mức độ 3

Bầu hòa giải viên

Hành chính tư pháp

13

HG_X02

Mức độ 3

Bầu tổ trưởng tổ hòa giải

Hành chính tư pháp

14

HG_X03

Mức độ 3

Thôi làm hòa giải viên

Hành chính tư pháp

15

HG_X04

Mức độ 3

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Hành chính tư pháp

16

HT_X02

Mức độ 3

Thủ tục đăng ký kết hôn

Hành chính tư pháp

17

HT_X03

Mức độ 3

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Hành chính tư pháp

18

HT_X04

Mức độ 3

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

Hành chính tư pháp

19

HT_X05

Mức độ 3

Thủ tục đăng ký khai tử

Hành chính tư pháp

20

HT_X06

Mức độ 3

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

Hành chính tư pháp

21

HT_X07

Mức độ 3

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

Hành chính tư pháp

22

HT_X09

Mức độ 3

Thủ tục đăng ký giám hộ

Hành chính tư pháp

23

HT_X10

Mức độ 3

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

Hành chính tư pháp

24

BTNN_2021_X01

Mức độ 2

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)

Hành chính tư pháp

25

HCTP_2018_X01

Mức độ 2

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Hành chính tư pháp

26

HCTP_2018_X02

Mức độ 2

Thủ tục chứng thực di chúc

Hành chính tư pháp

27

HCTP_2018_X03

Mức độ 2

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản cấp xã

Hành chính tư pháp

28

HCTP_2018_X04

Mức độ 2

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Hành chính tư pháp

29

HCTP_2018_X05

Mức độ 2

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

Hành chính tư pháp

30

HCTP_2018_XC01

Mức độ 2

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc cấp xã

Hành chính tư pháp

31

HCTP_2018_XC02

Mức độ 2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận cấp xã

Hành chính tư pháp

32

HCTP_2018_XC04

Mức độ 2

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) cấp xã

Hành chính tư pháp

33

HCTP_2018_XC05

Mức độ 2

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch cấp xã

Hành chính tư pháp

34

HCTP_2018_XC06

Mức độ 2

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch cấp xã

Hành chính tư pháp

35

HCTP_2018_XC07

Mức độ 2

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực cấp xã

Hành chính tư pháp

36

HCTP_X13

Mức độ 2

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hành chính tư pháp

37

HCTP_X14

Mức độ 2

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hành chính tư pháp

38

HCTP_X15

Mức độ 2

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Hành chính tư pháp

39

HCTP_X16

Mức độ 2

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Hành chính tư pháp

40

HCTP_X17

Mức độ 2

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi

Hành chính tư pháp

41

HCTP_X24

Mức độ 2

Trả lại tài sản

Hành chính tư pháp

42

HCTP_X26

Mức độ 2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Hành chính tư pháp

43

HCTP_X27

Mức độ 2

Chi trả tiền bồi thường

Hành chính tư pháp

44

HCTP_X28

Mức độ 2

Chuyển giao quyết định bồi thường

Hành chính tư pháp

45

TT-HCTP_X25

Mức độ 2

Ghi chú việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi

Hành chính tư pháp

 

Tin mới nhất

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
49 người đang online