Lĩnh vực Nội vụ

Đăng ngày 31 - 03 - 2021
Lượt xem: 1008
100%

 

STT

Mã TTHC

Mức độ DVC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

TDKT_2018_X01

Mức độ 3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Nội vụ

2

TDKT_2018_X02

Mức độ 3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Nội vụ

3

TDKT_2018_X03

Mức độ 3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Nội vụ

4

TDKT_2018_X04

Mức độ 3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Nội vụ

5

TDKT_2018_X05

Mức độ 3

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Nội vụ

6

TG_X_2018_01

Mức độ 2

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Nội vụ

7

TG_X_2018_02

Mức độ 2

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Nội vụ

8

TG_X_2018_03

Mức độ 2

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Nội vụ

9

TG_X_2018_04

Mức độ 2

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Nội vụ

10

TG_X_2018_05

Mức độ 2

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Nội vụ

11

TG_X_2018_06

Mức độ 2

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Nội vụ

12

TG_X_2018_07

Mức độ 2

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Nội vụ

13

TG_X_2018_08

Mức độ 2

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Nội vụ

14

TG_X_2018_09

Mức độ 2

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Nội vụ

15

TG_X_2018_10

Mức độ 2

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Nội vụ

 

Tin mới nhất

Thủ tục xét tuyển viên chức(01/01/2020 4:45 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
898 người đang online