Lĩnh vực Tài chính

Đăng ngày 31 - 03 - 2021
Lượt xem: 950
100%

 

STT

Mã TTHC

Mức độ DVC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

TC_2018_X01

Mức độ 3

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư - cấp xã

Tài chính

2

TC_2018_X02

Mức độ 3

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị - Cấp xã

Tài chính

3

TC_2018_X03

Mức độ 3

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công - cấp xã

Tài chính

4

TC_2018_X04

Mức độ 3

Quyết định điều chuyển tài sản công - cấp xã

Tài chính

5

TC_2018_X05

Mức độ 3

Quyết định bán tài sản công - cấp xã

Tài chính

6

TC_2018_X06

Mức độ 3

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. - Cấp xã

Tài chính

7

TC_2018_X07

Mức độ 3

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công - Cấp xã

Tài chính

8

TC_2018_X08

Mức độ 3

Quyết định thanh lý tài sản công - cấp xã

Tài chính

9

TC_2018_X09

Mức độ 3

Quyết định tiêu hủy tài sản công - cấp xã

Tài chính

10

TC_2018_X10

Mức độ 3

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại - cấp xã

Tài chính

11

TC_2018_X11

Mức độ 3

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê - cấp xã

Tài chính

12

TC_2018_X12

Mức độ 3

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc - cấp xã

Tài chính

13

TC_2018_X13

Mức độ 3

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án - cấp xã

Tài chính

 

Tin mới nhất

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
667 người đang online