Đài truyền thanh huyện Kim Động

Đăng ngày 10 - 01 - 2021
Lượt xem: 1335
100%

 

Địa chỉ: Đường      , thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh hưng Yên

 

I. Vị trí và chức năng của Đài truyền thanh huyện

1. Đài truyền thanh huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

 2. Đài truyền thanh huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức biên chế và công tác của UBND huyện, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh.

3. Thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phản ánh các mặt hoạt động kinh tế, chính trị xã hội trên địa bàn theo Luật Báo chí góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình phát thanh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đài truyền thanh huyện

1. Tổ chức sản xuất, khai thác, biên tập dàn dựng các chương trình để hàng ngày đưa lên sóng phát thanh nhằm tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện; phổ biến các kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, các hoạt động quốc phòng - an ninh, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

2. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh.

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn.

6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ, thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức các hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

8. Tham mưu với Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp phát thanh, truyền thanh trên địa bàn.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
888 người đang online