06 nhiệm vụ trọng tâm tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Đăng ngày 01 - 04 - 2022
Lượt xem: 20
100%

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 28-KL/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tại Kết luận này, Bộ Chính trị đã đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 

Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị nêu rõ, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung, thống nhất, thường xuyên liên tục, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, Nghị quyết số 39-NQ/TW đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tạo sự thống thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện Nghị quyết.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở từng bước đổi mới, kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tinh giản biên chế đạt kết quả rõ nét, tổng số biên chế tính đến 30/6/2021 giảm 20% so với biên chế được giao năm 2015, vượt mục tiêu Nghị quyết đê ra.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng cao chất lượng và cơ cấu lại theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, trình độ đào tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm; công tác tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm… cán bộ, công chức, viên chức có nhiều đổi mới.

Tuy nhiên, việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW vẫn còn một số hạn chế; chỉ tiêu giảm đồng đều 10% biên chế cho tất cả các cơ quan, đơn vị chưa thực sự phù hợp khi bổ sung, tăng thêm chức năng, nhiệm vụ mới với một số ngành, cơ quan, đơn vị; nhìn chung biên chế chủ yếu giảm cơ học, chưa thực sự gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chưa tương xứng với đầu tư cho hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin; một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đạt mục tiêu tinh giản biên chế, có nơi giao biên chế không đúng thẩm quyền.

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế sự nghiệp công rất lớn, nhất là ngành Giáo dục nhưng chậm ban hành các quy định, chính sách phù hợp để tinh giản biên chế; xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công còn chậm, hiệu quả chưa cao; kết quả xây dựng vị trí việc làm còn chưa đồng bộ; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức, cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chưa được rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời…

Để khắc phục những hạn chế trên, cũng như nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý biên chế theo hướng tăng cường phân cấp, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Hai là, thực hiện tinh giản biên chế có trọng tâm, trọng điểm, không cào bằng và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cua từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tinh giản biên chế đối với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết số 39-NQ/TW. Giai đoạn 2022-2026 cơ bản không tăng biên chế cán bộ, công chức và thực hiện giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; chỉ được tăng biên chế cán bộ, công chức khi thành lập tổ chức mới hoặc tổ chức, cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao thêm nhiệm vụ. Gắn tinh giản biên chế với đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút người có đức, có tài vào làm việc trong hệ thống chính trị.

Chấm dứt việc giao biên chế không đúng thẩm quyền, tự giao biên chế vượt quá số lượng được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc thẩm định; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tự giao tăng biên chế và có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.

Ba là, rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; hoàn thành xây dựng vị trí việc làm; quản lý biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị theo vị trí việc làm.

Bốn là, thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện cơ chế tài chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề ra.

Năm là, quan tâm bố trí ngân sách nhà nước để thực hiện cải cách tiền lương, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức toàn tâm, toàn ý với công việc; có chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức, chịu tác động trực tiếp trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Sáu là, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm chủ trương của Đảng và kiên quyết xử lý vi phạm (nếu có).

Tin mới nhất

Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác nâng cao Chỉ sô hiệu quả quản trị và hành chính...(03/10/2022 3:29 CH)

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Năm 2022, phải tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính(31/03/2022 3:13 CH)

8 Nhiệm Vụ Cải Cách Hành Chính Trọng Tâm Năm 2022(25/03/2022 3:05 CH)

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Kim Động năm 2022(25/01/2022 4:45 CH)

Hiểu như thế nào về Cải cách hành chính? Thủ tục hành chính?(07/01/2022 3:06 CH)

GTT lớp tập huấn trực tuyến nghiệp vụ sử dụng phần mềm xác định chỉ số CCHC cấp xã năm 2021(09/11/2021 2:18 SA)

Kế hoạch tổ chức cuộc thi " Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC huyện...(28/02/2021 2:30 SA)

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC 2021(30/01/2021 1:58 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
309 người đang online