Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị

Đăng ngày 05 - 04 - 2022
Lượt xem: 2719
100%

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 05-HD/HU, ngày 31/3/2022 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đây là đợt sinh hoạt chính trị được triển khai sâu rộng từ huyện đến cơ sở; đối tượng gồm cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên.

 

Hình thức tổ chức đợt sinh hoạt chính trị được thực hiện linh hoạt, phù hợp tình hình diễn biến của dịch Covid-19 như: tổ chức các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tọa đàm khoa học, sinh hoạt chuyên đề về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị,… Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; căn cứ vào Kết luận và Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, gia đình mình, đơn vị mình để tự sửa, phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế, khuyết điểm; không đứng ngoài cuộc. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị có thể tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị bằng các hình thức sáng tạo, hiệu quả khác phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị như thực hiện 4 tốt trong xây dựng tổ chức, cơ quan, đơn vị: đoàn kết tốt; kỷ luật tốt; chất lượng sinh hoạt tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, nội dung sinh hoạt chính trị tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Quán triệt quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3 (khoá VII) năm 1992, Hội nghị Trung ương 6 lần 2, (khoá VIII) năm 1999, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

2. Quán triệt thảo luận, làm rõ những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII): 

- 04 điểm mới của kết luận 21-KL/TW: (1) Mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (2) Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn. (3) Kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa "xây" và "chống". (4) Yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

- 04 mục tiêu của Kết luận 21-KL/TW: (1) Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. (2) Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". (3) Kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa "xây" và "chống", xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. (4) Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Kết luận 21-KL/TW: (1) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. (2) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách.  (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. (4) Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

3. Quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Bài phát biểu của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII như: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

4. Đặt việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của tỉnh, của huyện bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, chứ không phải “đóng cửa” để chỉnh đốn Đảng.

5. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện Kết luận, Quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách.

6. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, thảo luận và cụ thể hóa các nội dung Kế hoạch số 46-KH/HU, ngày 07/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với thực hiện hiệu quả Quy định số 05-QĐi/HU, ngày 25/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, thường trực cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch số 29-KH/HU, ngày 16/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025” do Đảng bộ huyện phát động nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm xã Nghĩa Dân.

Đợt sinh hoạt chính trị được tiến hành thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị hằng tháng; tập trung cao điểm vào dịp chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025; kiểm điểm 6 tháng đầu năm và kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2022.

Tin mới nhất

Đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV(21/10/2022 10:16 SA)

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2022" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(01/10/2022 2:56 CH)

Huyện Kim Động: Tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng xử lý vi phạm hành chính(05/08/2022 4:59 CH)

Hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP)(18/03/2022 3:10 CH)

Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống dịch Covid-19(05/09/2021 9:30 SA)

Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 13/5/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với...(24/06/2021 3:46 CH)

Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến(08/04/2021 11:03 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV và...(19/03/2021 2:35 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
106 người đang online