http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx
https://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu-phap-luat-nam-2022-tren-dia-ban-tinh-hung-yen-30234
https://hotro.chinhphu.vn/
http://kimdong.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Thong-tin-tuyen-truyen.aspx
https://kimdong.hungyen.gov.vn/portal/pages/DU-AN-DAU-TU.aspx
https://kimdong.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2021-10-3/Trien-khai-12-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-2sf4ps.aspx

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
443 người đang online
https://ncov.moh.gov.vn/