http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx
https://bluezone.gov.vn/
https://hotro.chinhphu.vn/
http://kimdong.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Thong-tin-tuyen-truyen.aspx
https://kimdong.hungyen.gov.vn/portal/pages/DU-AN-DAU-TU.aspx
http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
563 người đang online
https://ncov.moh.gov.vn/