Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) 15/03/2023 Chi tiết
Lấy ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhan dân làm nhà ở xã Toàn Thắng 30/10/2021 Chi tiết
Dự thảo Quy chế quản lý và hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời huyện Kim Động 22/09/2017 Chi tiết
1 

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
133 người đang online