http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx
https://kimdong.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Bau-cu-DBQH-khoa-XV-va-dai-bieu-HDND-cac-cap-nhiem.aspx
http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx
https://kimdong.hungyen.gov.vn/portal/pages/DU-AN-DAU-TU.aspx

Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến (08/04/2021)

Ngày 08/3/2021, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 609/KH-BTP về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân". Cuộc thi được tổ chức nhằm mục...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx
https://bluezone.gov.vn/

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
326 người đang online
https://ncov.moh.gov.vn/