Thông báo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kim Động

Tải bản đầy đủ tại đây:TB 297 UBND HUYEN.pdf

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng VHTT huyện

Nguồn: Phòng TN&MT huyện