Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quy Nhà Nước

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện