Thông báo về việc tiếp tục hợp đồng làm việc tại các trường học thuộc UBND huyện, năm học 2021-2022

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Nguồn: Phòng Nội Vu huyện