Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn chương triển khai các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng VH&TT huyện