Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện Kim Động năm 2021

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng VHTT huyện