Chỉ đạo của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát. khống chế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng VHTT huyện