Xác nhận sáng kiến CCHC 2021

Xem tại đây: KH sáng kiến.pdf

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng VH&TT huyện

Nguồn: Phòng Nội vụ huyện