Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 11-CT/HU ngày 29/3/2021 của BCH Đảng bộ huyện về quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai tài nguyên, bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025

Xem tại đây: KH 140 ubnd huyen.pdfXuất bản

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng VH&TT huyện