Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện năm 2021

Xem kết quả tại đây: tb 20 hd ubnd huyen.pdf

 

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng VH&TT huyện