Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kim Động

Quyết định phê duyệt Quy hoạch:Quyết định phê duyệt quy hoạch huyện 2021-2030.pdf

Quyết định đính chính Quy hoạch:Quyết định đính chính quy hoạch.pdf

Báo cáo thuyết minh tổng hợp: KimDong-BCTH_KD_13.6.2022.doc

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất:BDQH-KimDong 13.6.22.pdf

Thông báo công khai: thông báo công khai quy hoạch.pdf