Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kim Động

Thông báo: TB 1743 UBND HUYEN.pdf

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022: 1444 qd.pdf

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022: kh22 kim dong.pdf

Báo cáo thuyết minh: BÁO CÁO THUYẾT MINH KẾ HOẠCH SỬ SỤNG ĐẤT 2022 HUYỆN KIM ĐỘNG.pdf