Kế hoạch triển khai tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Kim Động năm 2023

Xem tại đây: KH 144 UBND huyện_0001.pdf