Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn huyện Kim Động

Để thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Ngày 21/01/2020, UBND huyện Kim Động ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn huyện Kim Động với mục đích phổ biến đầy đủ, kịp thời nội dung các Luật, Nghị quyết mới được thông qua này tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nắm được và được áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Dưới đây là toàn bộ nội dung Đề cương các 11 Luật, 17 Nghị quyết.

TT

Tên Luật, Nghị quyết

I

LUẬT

1

Bộ Luật lao động

2

Luật cán bộ, công chức

3

Luật chứng khoán

4

Luật dân quân tự vệ

5

Luật Kiểm toán nhà nước

6

Luật lực lượng dự bị, động viên

7

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

8

Luật thư viện

9

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

10

Luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam

11

Luật xuất nhập cảnh người nước ngoài

II

NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết số 85/2019/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Nghị quyết nêu lên 12 Chỉ tiêu, 11 Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

2

Nghị quyết số 86/2019/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

3

Nghị quyết số 87/2019/QH14 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020.

4

Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

5

Nghị quyết số 89/2019/QH14 về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV

6

Nghị quyết số 90/2019/QH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế.

7

Nghị quyết số 91/2019/QH14 bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV

8

Nghị quyết số 92/2019/QH14 bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

9

Nghị quyết số 93/2019/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

10

Nghị quyết số 94/2019/QH14 về  khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

11

Nghị quyết số 95/2019/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

12

Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

13

Nghị quyết số 97/2019/QH14 thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

14

Nghị quyết số 98/2019/QH14 Phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia.

15

Nghị quyết số 99/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện  chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

16

Nghị quyết số 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

17

Nghị quyết số 101/2019/QH14 kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Phòng Tư pháp huyện