Công nhận Khu vực xã Nghĩa Dân đạt tiêu chí đô thị loại V