Triển khai cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động theo Nghị quyết 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung NQ 42 của Chính phủ và thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Trên cơ sở Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42 /NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Ngân hàng CSXH Việt Nam vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động để triển khai thực hiện trên toàn hệ thống Ngân hàng CSXH. Trong đó, người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay vốn tại Ngân hàng CSXH với lãi suất 0% /năm, lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm, để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Với mức cho vay tối đa 1 tháng của 1 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng; đồng thời mỗi khách hàng được vay vốn không quá 3 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Thời hạn cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động theo thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên. Việc tổ chức giải ngân nguồn vốn cho vay theo NQ số 154/NQ-CP có thể được thực hiện 1 lần; các đối tượng trong diện điều chỉnh của Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/QĐ-TTg có nhu cầu và đủ kiều sẽ được Ngân hàng CSXH giải ngân vốn vay đến hết ngày 31/01/2021.

Các văn bản:

- Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42 /NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

- Hợp đồng cho vay

Mỹ Lệ (Đài truyền thanh huyện)