Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền

Căn cứ Công văn số 1166/STTTT-TTBCXB ngày 18/12/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện công tác tuyên truyền, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp với Đài truyền thanh huyện triển khai tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021)

Tuyên truyền theo nội dung Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW ngày 03/12/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021)

2. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Tuyên truyền theo Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV của Ban Tuyên giáo Trung ương.

3. Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở

 Tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về việc thông tin, tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025.

4. Phát sóng chương trình phát thanh truyền thông giảm nghèo về thông tin, du lịch và văn hóa ứng xử trong trường học năm 2020

Tuyên truyền theo nội dung của 40 chương trình phát thanh truyền thông giảm nghèo về thông tin; 37 chương trình phát thanh tuyên truyền văn hóa ứng xử trong trường học năm 2020 và 37 chương trình phát thanh truyền thông về du lịch Việt Nam năm 2020.

5. Tuyên truyền Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức viên chức giai đoạn 2019-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” (gọi tắt là Đề án)

Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Đề án và Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức viên chức giai đoạn 2019-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”.

 Tuyên truyền về quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức; sự cần thiết phải học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ. Từ đó nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong việc thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ năng lực ngoại ngữ.

Tài liệu:

Kế hoạch 153.pdf

Hướng dẫn số 160.PDF

Kết quả kỳ họp thứ 10.pdf

KH 150.pdf

Truyen thong Du lich.rar

Truyen thong Giam ngheo.rar

Van hoa ung xu trong truong hoc.rar

Phòng VHTT